Till att börja med måste man känna till att den franska säljprocessen avviker väsentligt från den svenska.
Oftast tar den längre tid. 
Många säljare är ofta väl optimistiska vad gäller priset, något som alltid minskar
möjligheterna på kort sikt. Därför är det mycket viktigt att 
inte starta med orealistisk prisnivå från start.
Idag sker nästan all marknadsföring via Internet, något som kräver extra professionell beskrivning av objektet.

 

 1. Alla äganderätter överföres alltid via en fransk notarie. Oftast är det säljaren själv som väljer notarie, många gånger använder man samma notarie som hade hand om försäljningen vid senaste ägarbyte. Notarien är neutral och kan ge råd i många avseenden utan extra kostnader.
  Ett säljavtal utformas antingen av en notarie eller av en mäklare. Den valda mäklaren måste vara auktoriserad i Frankrike. Denne får inte marknadsföra objektet förrän säljaren undertecknat avtalet. Många gånger erhåller mäklaren exklusiv rättighet till uppdraget under en tid. När den tiden gått ut är det ganska vanligt att framför allt fransmän anlitar ytterligare mäklare för att, som man hoppas, snabba upp försäljningen.
 2. Säljavtalet innehåller åtskilliga villkor med betydelse för försäljningen, t ex priser och provisionsvillkor. Dessa avtal skrivs alltid på franska. Viktigt är att säljaren
  – ser till att en teknisk undersökning sker av oberoende konsult (ingenjör) som fastställer bl a bostadsytan, värmebehov, etc
  – tar fram dokument från inköpstillfället
  – informerar om föreningen, kostnader till denna, boendeskatter
  – informerar om eventuella beslut om renoveringar i fastigheten, visar upp styrelseprotokoll

3. Så snart säljprocessen kommit igång och köpare dyker upp är det normalt att budgivning sker, oftast något under det begärda priset. Man begär att få ett skriftligt bud, ett s k ”offre d’achat”. Lägg märke till att det inte ofta förekommer parallell budgivning som i Sverige, dvs att man tillåter flera köpare att ge bud.
Efter det att överenskommelse nåtts skrivs ett prel avtal kallat ”compromis de vente”, där många viktiga punkter upptages. Dessa avtal är starkt styrda av lagar och förordningar och är på franska. Såväl lagparagrafer som för avtalet speciella villkor finns här.  Att lägga märke till är att säljarens underskrift är bindande, medan köparen har rätt att bryta avtalet efter den stipulerade ”ångerveckan”, f n 10 dagar.
4. Det formella övertagandet sker i samband med att ett slutavtal (acte authentique de vente) undertecknas hos notarien 2-3 månader senare.
I samband härmed erlägger köparen slutbetalning. Notarien tillser också att alla avgifter och skatter blir reglerade.

5. Om fastigheten är ens huvudbostad, utgår ingen reavinstskatt. Om den inte är en primär bostad är skatten f.n. 35,5% på reavinsten.
Avdrag får göras för bl a renoveringar. Reavinsten minskar med 2% per år efter det femte ägandeåret fram till det 17:e ägandeåret och därefter med 4% per år från det 18:e ägandeåret till det 25:e ägandeåret och med 8% per år från det 26:e ägandeåret fram till det 30:e ägandeåret. Detta innebär att efter 30 års ägande finns ingen reavinst att beskatta.

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Drottninggatan 27 / 252 21 Helsingborg