Lagar och förordningar

Olikheterna rent juridiskt är stora mellan fastighetsköp i Sverige och i Frankrike. Köper
Du en begagnad fastighet förvärvar Du denna i befintligt skick, dvs det åligger Dig att
noga undersöka dess standard före köpehandlingarnas undertecknande. Efteråt är det för sent.
Säljaren behöver således inte upplysa Dig om de fel och brister som kan tänkas vidhänga fastigheten.

Vid köp av nybyggt hus eller lägenhet finns en 10-årig garanti för själva konstruktionen. Dessutom finns en 2-årig garanti för utrustningen i fastigheten. Garantierna skall vara täckta av en försäkring. Ingen byggare kan påbörja produktion utan att garantierna/försäkringsskyddet finns. 

Vid köp av våning blir man ägare till densamma, det är icke frågan om nyttjanderätt till viss yta som är fallet med svensk bostadsrättsförening. Vi kan därför kalla det äganderätt. 

Samfällighetsföreningar förekommer nästan alltid. I Frankrike kallas de coproprieté. Sådana kan finnas både i samband med förvärv av villa och lägenhet. Det är vanligt att ägarna överlåter den praktiska förvaltningen och skötseln av gemensamma ytor till en förvaltare. Viktigt att veta härom är att i den händelse en coproprieté finnes, ett flertal möten kommer att avhållas per år. Är Du bosatt utanför orten bör Du i sådana fall lämna fullmakt till någon lämplig person att tillvarata Dina intressen.

Det kan vara en god idé att i ett tidigt skede tänka på efterlevandefrågor. Fransk lag kan komma att gälla vid ett eventuellt dödsfall. Många gånger kan notarien hjälpa till med ett testamente, i annat fall finns det flera i Frankrike bosatta svenska jurister, som kan stå till tjänst.

 När man bygger om eller till  i Frankrike är det i stort sett fråga om samma regelsystem. Vissa förenklade förfaranden finns. Ett bygglov kan beräknas taga cirka 2-6 månader. Efter det att bygglovet erhållits ska det anslås tydligt på fastigheten så att eventuella berörda kan ges tillfälle att inkomma med synpunkter. Under en viss kortare period får arbetena således inte igångsättas.

Telefon: +46 (0)707 27 05 91 / E-post: kontakt@maisonsdefrance.se
Maisons de France / Drottninggatan 27 / 252 21 Helsingborg