Mdf-4.jpg

Telefon: +46 (0)42 140105

Mobil: +46 (0)707 27 05 91

E-post: kontakt@maisonsdefrance.se

Maisons de France

Drottninggatan 27

252 21 Helsingborg

Hem Alla objekt Nyproduktion Om Frankrike Vår service Franska nyheter Om oss Open house 2018
Hem Alla objekt Nyproduktion Om Frankrike Vår service Franska nyheter Om oss Open house 2018

40.jpg


Januari 2018 - Påtaglig fransk optimism

Vi vill gärna tacka för året som gått, berätta om våra erfarenheter från 2017 och samtidigt ge

nya kontakter några tips inför 2018.

Vi är mycket glada för alla trevliga, nya kontakter vi haft under det gångna året och det

förtroende vi fått att hjälpa många.

Vi aldrig haft så många förfrågningar under ett kalenderår och med osedvanligt många försäljningar som följd.

I Frankrike finns nu en ny optimism. President Macron tycks ha ha ingjutit framtidstro i det franska folket.

Franska tidningar berättar att det aldrig någonsin varit så många turister i

Frankrike som i år. Bostadsmarknaden är betydligt hetare och priserna har stigit något.

Under våren skall vi som vanligt ha öppet hus i Malmö och Stockholm, den 11 resp. den 12 april. Ni är

mycket välkomna att besöka oss där.

Januari 2017 - Detta år beräknas bli ett mycket gott år för försäljningen av bostäder
Uppfattningarna efter 2016 är entydiga, efterfrågan på bostäder har än en gång ökat, samtidigt som förväntningarna på 2017 är mycket goda.

Spänningarna inför presidentvalet till våren är stora. Med viss sannolikhet kommer högerorienterade partier att vinna. Frankrike behöver höja skatter, vilket i och för sig inte kandidaterna nämner ofta. Man tror dock att de kommer att höja franska momsen med 1% och att man måhända tar bort förmögenhetsskatten.

Många hoppas också på att man ser över de höga notariekostnaderna och att man än en gång förändrar reavinstbeskattningen, så att skatten blir noll tidigare än efter 22 år, som gäller just nu.

Någon vill också ta bort taxe d'habitation, vilket antagligen betyder höjd skatt på något annat, t ex sociala avgifter. Men sammanfattningsvis tycks inte så många förändringar påverka boendet avsevärt.

November 2016 - Marknadssituationen

Under 2016 kan man sammanfatta att efterfrågan på bostäder fortfarande är imponerande livlig och att det är köparens marknad.
Åtskilligt är till salu, även om det tycks vara viss brist på kvalitetsobjekt på kända orter, t ex på Côte d'Azur. Som tidigare konstaterats ökar efterfrågan på nybyggt, möjligen som en konsekvens av ovanstående.
Prisläget är fortsatt stabilt, årsresultaten något bättre i Cannes jämfört med Nice, men bara marginellt bättre i Cannes, som ju fortfarande är dyrare per kvm.

Antalet försäljningar under senaste 12-månader har ökat med 17%.

Juli 2016 - Trend att köpa nybyggt
​Efterfrågan på nybyggt har varit stark de senaste två åren. De bästa byggena säljes slut mycket snabbt, samtidigt som utbudet av nya projekt minskar. Anledningen kan vara att man upplever fräscha lägenheter som en bättre investering, samtidigt som garantierna är mycket goda i Frankrike.

Vad vi kallar lagfartskostnader (kostnader till notarien) är också väsentligt lägre för nybyggt, 2,5% i st för kanske 7,5% för begagnat.​


September 2015 - Nya arvsregler inom EU

Från och med den 17 augusti 2015 blir det ett lands lagar som reglerar hela arvet.

Den nya förordningen förändrar och harmoniserar väsentligt reglerna för arv efter personer som har hemvist i ett annat land än där han är medborgare eller har egendom i flera länder.

För närvarande gäller att..rätten till arv efter svensk medborgare bedöms enligt svensk lag oavsett var personen var bosatt. Likaså att boutredning skall ske i Sverige och efter svenska regler även om personen var bosatt utanför landet.

Regeln strider i vissa fall mot den gällande franska rätten. Oftast har det inte vållat problem, men nu harmoniseras reglerna. Artikel 22 i förordningen ger varje person möjlighet att förordna om vilket lands lag han önskar skall komma att tillämpas.

Svenska medborgare bosatta i Frankrike och som önskar att svensk lag skall tillämpas skall alltså förordna om detta. Förordnandet sker i form av ett testamente. Ett sådant förordnande kan skrivas redan nu men måste uppfylla de formella kraven på ett testamente enligt det lands lag som väljs.

Lägg märke till

  1. att huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne har hemvist vid sin död skall tillämpas på hela arvet efter den avlidne
  2. att man kan låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat där personen är medborgare om detta val angivits i ett testamente eller arvsavtal
  3. att en person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa,
  4. att de nya reglerna avser arvsregler och inte skatteregler.

September 2015 - Ångervecka igen

​Ganska omgående kommer myndigheterna fram till att systemet nedan inte fungerat, så man ändrar igen. Från augusti gäller generellt 10 dagars "ångervecka".


Juli 2015 - Förlängd ångervecka

En ganska överraskande ny regel har införts sedan dec 2014, som ger en köpare rätt till två ångerveckor under vissa förutsättningar. Vid nybyggnation och då avtalet undertecknas av köparen på byggarens huvudkontor gäller en vecka, annars två.
   En ångerperiod inleds alltid från den dag köparen erhåller ett av säljaren påtecknat reservationskontrakt.


Juni 2015 - Hur ser marknaden ut i Frankrike

En viss optimism börjar uppträda åtminstone bland skandinaviska köpare. De 5 senaste åren har präglats av en försiktighet med långa beslutstider och en rädsla för att euron skall dyka. Många har också trott på sjunkande priser, något som i viss mån skett.

   Nu verkar oron släppa, pensionärer är speciellt intresserade av att öka sin livskvalitet och ser hellre till det än att vara oroliga för det ekonomiska klimatet. I första hand fransmän från Parisområdet, skandinaver och engelsmän syns allt oftare bland spekulanterna.

   Vi tror inte på någon stagnation att tala om, möjligen en mindre nedgång. Som vanligt är priserna nästan stigande i goda områden, medan udda områden kan komma att drabbas negativt.

   Som köpare bör Du vara säker på att Du köper i rätt område!

Låt gärna oss ge goda råd.


November 2014

Uppdatering av vissa skatteregler vad avser arv och gåva.

(Vi ber att få påpeka att vi inte kan ta fullt ansvar för nedanstående. Reglerna är komplicerade och ändras ständigt och vi kan ha gjort feltolkningar)

Arvsskatt på fransk egendom betalas i Frankrike, även om man är skattskriven i Sverige. Skatten beräknas olika beroende på familjeförhållanden, varför vi rekommenderar professionell hjälp i Frankrike, t ex genom våra juristkontakter. Arvsskatten kan delvis undvikas genom att man tecknar en s.k. Assurance Vie (en fransk livförsäkring) eller att man belånar den franska fastigheten.
   Arvsskatt vad avser fast egendom utgår sedan 2007 inte längre mellan makar, medan gåvoskatt fortfarande förekommer (se nedan).
   Om vi begränsar oss till s k lineära förhållanden, t ex förälder och barn, gäller tills vidare i stora drag att arvsskatten i % stiger med värdet på summan, från 5% ända upp till 40%. Från ca 15 000 eur till 520 000 eur får man t ex räkna med 15-20% i arvsskatt (se tabell nedan).

   Man får göra ett allmänt grundavdrag med 100 000 eur om arvet sker mellan förälder och barn. Avdraget är lägre mellan t ex syskon eller syskonbarn.


Skattepliktig nettoandel

Skattesats

Upp till 8072 €

5%

Mellan 8072 € och € 12.109

10%

Mellan 12.109 € och € 15.932

15%

Mellan 15.932 € och 552.324 €

20%

Mellan 552.324 € och 902.838 €

30%

Mellan 902.838 € och € 1.805.677

40%

Gåvor beskattas på samma sätt som arv, med den skillnaden att gåvor mellan makar beskattas.

Vid gåva mellan makar eller registrerade "sambos" är grundavdraget 80 724 eur.

Därefter används samma tabell som ovan.


Varje förälder har rätt att skattefritt ge vart och ett av sina barn 31 865 eur som penninggåva under en 15-årsperiod. Därutöver har de rätt att skattefritt ge vart och ett av sina barn tillgångar (aktier, fastigheter, möbler) för 100 000 EUR under en  15-årsperiod inklusive penninggåvan.

   Gåvor kan ges i etapper och måste i så fall registreras i domstol. En givare får inte ha fyllt 80 år, mottagaren skall ha fyllt 18 år.

 

Ett barn kan alltså få 200 000 eur från sina båda föräldrar. När det gäller barnbarn är gränsen 31 865 eur per givare och barnbarn.

 

Exempel från 2014:
En förälder ger sitt barn ett penningbelopp på  € 35.000 samt  aktier till ett värde av
 € 90,000 

Penninggåvan är enligt lag undantagen skatt upp till 31.865 € per 15-årsperiod. 
Överskottet ( 3 135 €) och värdepapperna för totalt  € 93 135 är inte skattepliktiga eftersom totalen  93 135 € är mindre än grundavdraget på € 100 000 (3 135 + 90 000 = 93 135 € <100.000 €).

 


September 2014

Pris- och ränteutvecklingen senaste kvartalet
För lägenheter ökade genomsnittspriset med 0,6 procent medan villapriserna gick ned med 0,7 procent. Gäller hela Frankrike. I södra Frankrike och speciellt kring centralorterna har priserna varit stabila i flera år. Som vanligt är det läget som avgör. Bra områden stiger, utkanter går till och med ner.

   Nybyggnationspriserna kring Côte d'Azur har ökat per kvm i år, något som ofta visar tendenser
för hela marknaden.
    Räntorna är otroligt låga, man kan få fasta lån under 3% och därmed ännu lägre vad avser rörliga. Dock har kraven på låntagarna skärpts något, låneinstituten är noggrannare idag än tidigare.


Augusti 2014

En fransksvensk avis bad oss förra året sammanställa vad man måste tänka på om man vill flytta till Frankrike. Innehållet är fortfarande aktuellt.

   Du kan få artikeln på mail om du ber oss på kontakt@maisonsdefrance.se

Artikeln innehåller framför allt en fullständig checklista på vad du bör göra före flytten i Sverige och vad du bör göra i Frankrike.


December 2013​

President Hollande måste finna mer skatteintäkter. Marginalskatten på höga inkomster höjs nu till 75% för alla med minst ca 9 miljoner i årslön.

   Man kan konstatera att Sverige tyvärr är värst i EU i detta sammanhang, liksom vi har den högsta momsen.

   Momsen i Frankrike är från 1 januari 2014 20%.​​


Aug 2013​

För något mer än ett år sedan ändrades reavinstskatten så att man fick vänta i 30 år (tidigare 15 år) innan man helt blev skattebefriad då man sålde en sommarbostad. Nu sänks gränsen till 22 år. Dock kommer man att bli tvungen att betala sociala avgifter på vinsten.

   Fortfarande gäller att ingen skatt utgår på huvudbostäder.


Maj 2013

Nyligen kom appellationsdomstolen i Marseille med en dom som kan glädja svenskar bosatta i Frankrike.
   Domen innebär nämligen att svenska pensionsförsäkringar, under vissa förutsättningar,  inte får beskattas i Frankrike. En viktig förutsättning är att utbetalningarna inte är livsvariga utan betalas ut under ett visst antal år och att det är privata pensionsförsäkringar.
   Dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike säger att Sverige endast får beskatta tjänstepensioner från offentliga sektorn. Andra inkomster som till exempel pensionsförsäkringar och tjänstepension från privata sektorn ska beskattas i Frankrike.